Binnen ons zorgbeleid spelen de klasleerkracht, directie, het CLB en de zorgcoördinator hun eigen rol. De specifieke taken van ieder afzonderlijk worden duidelijk in het zorgcontinuüm.

Hierin onderscheiden we 4 vormen van zorg:

Ons zorgteam baseert zich op het zorgcontinuüm bij het ondersteunen van leerlingen en leerkrachten. 

 

Fase 0: Brede basiszorg

“ Wat hebben de leerlingen nodig om te leren ? ”

Zorgleerkrachten ondersteunen leerlingen en leerkrachten op het vlak van de basiszorg. De leerkracht geeft aan waar, wanneer welke hulp gewenst is. Met een gerichte aanpak tracht hij eerst het probleem in de klas en met de ouders op te lossen. Als er niet snel een oplossing komt, richt hij zich tot de zorgcoördinator en/of tot het CLB.

 

Fase 1: Verhoogde zorg

“ Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren ? ”

Soms heeft een leerling niet genoeg aan brede basiszorg. Dan ondersteunen we vanuit het zorgteam om deze basiszorg uit te breiden. Concreet houdt dat in dat we volgende werkvormen hanteren: met een groepje kinderen in of uit de klas werken, extra materiaal aanbieden, herhalen van leerstof, preteaching,...

 

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

“ Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling ? ”

Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen ? Het zorgteam van de school vraagt dan aan de leerling en zijn ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, zijn ouders en de school. De leerling of zijn ouders kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het CLB. Het CLB- team bekijkt dan met de leerling of zijn ouders welke zorg nodig is.

 

Fase 3: IAC

“ Wat als een leerling meer nodig heeft, dan een school kan bieden ? ”

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige en belangrijke problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen (gemeenschappelijk curriculum = leerdoelen; wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen).