Werking met anderstaligen

Anderstalige nieuwkomers (AN's) zijn kinderen die pas vanuit het buitenland naar België zijn gekomen. Ze kennen nog geen Nederlands, maar zijn wel leerplichtig. In scholen waar veel AN's zijn, wordt voor deze leerlingen een onthaalklas ingericht. Tot op heden waren er in GBR echter niet voldoende AN's ingeschreven om zo’n onthaalklas in te richten. Toch vinden wij het belangrijk om deze kinderen goed op te vangen en hen zo goed mogelijk te begeleiden in hun schoolloopbaan. De klastitularis en zorgcoördinator delen hiervoor samen de verantwoordelijkheid, maar we zien het als een taak van het hele team om deze kinderen een welkom gevoel te geven in onze school.

We willen de AN's in de eerste plaats helpen zich goed te voelen in de nieuwe klas en school. Ook de taalvaardigheid van deze leerlingen willen we helpen ontwikkelen. We focussen ons op vaardigheden die de AN's in staat moeten stellen zich te integreren in onze samenleving.

Taal wordt in de eerste plaats verworven door taal te gebruiken, dus niet door woordenschatlijstjes van buiten te leren of grammaticaoefeningen te maken om er een bepaalde regel in te drillen. Net als baby’s verwerven AN's het Nederlands het snelst door de taal veel te horen en na verloop van tijd ook te gebruiken. We proberen de leerlingen op een motiverende manier met taal bezig te laten zijn, zodat de taalverwerving op een natuurlijke manier verloopt. Daarom gebruiken we, naast ‘klassieke’ methodes voor taalverwerving (Veilig leren lezen, Horen zien en schrijven) ook materialen en werkvormen die extra speels en uitdagend zijn : prentenboeken, foto’s (al dan niet door de AN's zelfgemaakt), spelletjes, poppenkast, drama,…

We plaatsen een AN in een bepaalde klas, rekening houdend met de situatie op school en de leeftijd, sociale achtergrond en vooropleiding van de leerling. We proberen zo veel mogelijk het kind in zijn eigen leeftijdsgroep (of maximum 1 schooljaar lager) te plaatsen, ook al heeft hij of zij niet dezelfde taalvaardigheden als de klasgenoten. AN's die ver onder hun leeftijd zitten, voelen zich daar, net als andere kinderen, vaak emotioneel niet goed bij waardoor het leren ook moeizamer kan verlopen.