MDO

Het MDO (multidisciplinair overleg) is een overlegorgaan op school. In het MDO worden de leerlingen besproken die binnen de school op de een of andere manier zorg nodig hebben. Het MDO bestaat uit de leerkracht, de zorgcoördinator, de directie en de CLB – begeleider en eventueel externen. (ouders, logopedie,….)
Doelstellingen
Voor de leerkrachten:
Het melden van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kan gaan over leerlingen met  leer – en ontwikkelingsachterstanden of leerlingen die problemen hebben op het vlak van de socio – emotionele ontwikkeling.

Voor de mensen die deelnemen aan het MDO:
Aan de hand van een gerichte hulpvraag van de leerkracht komen tot een handelingsgerichte oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit een aantal concrete afspraken of het opstellen van een individueel handelingsplan.

Tevens heeft het MDO tot doel om reeds vroeger gemaakte afspraken of handelingsplannen op te volgen en indien nodig bij te sturen.