Inhoudsopgave                                                                                                                        

Hoofdstuk 1 : Situering van onze school

Hoofdstuk 2 : Organisatorische afspraken

Hoofdstuk 3 : Capaciteit, inschrijving en schoolverandering

Hoofdstuk 4 : Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Hoofdstuk 5 : Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

Hoofdstuk 6 : Zorg op school

Hoofdstuk 7 : CLB

Hoofdstuk 8 : Ondersteuningsnetwerk

Hoofdstuk 9 : Toedienen van medicatie

Hoofdstuk 10 : Grensoverschrijdend gedrag - integriteit van de leerling

Hoofdstuk 11 : Jaarkalender

 

Hoofdstuk 1       Situering van onze school

1.1.Schoolgegevens

1.1.1     Naam en adres, telefoon

Gemeentelijke Basisschool Retie

Onze school is een basisschool met twee vestigingsplaatsen:

Administratieve zetel:                           Vestigingsplaats 2 :

Afdeling centrum:                                 Afdeling Schoonbroek:

Peperstraat 24                                     Schoolstraat 4

2470 Retie                                            2470 Retie-Schoonbroek

Tel. :  014 / 37 75 55                            Tel. : 014 / 67 75 95

Fax : 014 / 37 38 23

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.1.2     Schoolbestuur

Onze school is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.

Het schoolbestuur is:      Gemeentebestuur Retie

                                     Markt 1

                                     2470 Retie

                                     Tel.: 014/38.92.30

Samenstelling: zie de website van de gemeente Retie: www.retie.be

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kan men steeds terecht bij:

 • het secretariaat van de school
 • de Schepen van Onderwijs
 • een van de gemeenteraadsleden

1.1.3     Scholengemeenschap

De school behoort tot de Scholengemeenschap De Toverkijker met volgende schoolbesturen en scholen als leden:

 • Gemeente Arendonk: GB Sint-Jan en GB De Voorheide
 • Gemeente Dessel: GB De Kangoeroe en GB De Meikever
 • Gemeente Kasterlee: GB De Vlieger en GB De Pagadder

Administratieve zetel De Toverkijker:

                 Gemeentelijke Basisschool Retie

                 Peperstraat 24

                 2470 Retie

                 Tel.: 014/37.75.55

1.1.4     Personeel

                        Zie infobrochure-kort.

1.2. Korte historiek

Onze vroegere burgemeester, Gust Adriaensen, heeft een brochure geschreven over de geschiedenis van de gemeentelijke school in Retie die de periode 1835 – 1994 omspant. Hieronder volgen enkele belangrijke hoofdpunten uit de geschiedenis van onze school.

Tijdstip

Gebeurtenis

1835

Een nieuw schoolgebouw wordt in gebruik genomen langs de Peperstraat. Meester Bongaerts gaf er in de winter les aan meer dan 150 jongens en meer dan 100 meisjes.

1867

Er wordt een onderwijzerswoning gebouwd aan de Peperstraat, kostprijs 2120 fr.

1876

Een derde klaslokaal wordt ingericht.

1921

De school heeft 8 klassen op drie verschillende locaties: 4 in de Peperstraat, 3 op het gemeentehuis en 1 in de katholieke school in de Sint-Martinusstraat.

1922 - 1932

Langs de Peperstraat wordt een nieuwe vleugel gebouwd.

1954 - 1964

Het ‘tienblok’. Op 1 september 1963 worden de nieuwe gebouwen plechtig ingehuldigd: 10 klassen, 2 sanitaire blokken, een refter(tje), stortbaden en een lokaal voor het medisch schooltoezicht en een fietsenbergplaats.

1968 - 1979

Het bakstenen schoolhuis uit 1867 verdwijnt evenals de gietijzeren toegangspoort. Langs de Peperstraat verschijnt een gloednieuw gebouw. Tegen de Driesstraat wordt een grote refter met keuken gebouwd met drie klaslokalen op de verdieping.

1993 - 1994

De oude turnzaal wordt omgebouwd en 2 kleuterklassen worden ingericht. In de rode bakstenen vleugel wordt een derde kleuterklas ingericht en de klassen eerste leerjaar worden aangepast.

2011

Start nieuwbouw lagere afdeling Schoonbroek

Eerste steenlegging op 5 mei 2011.

2012

Einde fase 1 en verhuis naar de nieuwe school: februari 2012

2012

Einde fase 2 en oplevering nieuwbouw lagere afdeling Schoonbroek.

Officiële opening op 7 december 2012.

2014

Eerste steenlegging nieuwbouw afdeling centrum: 20 maart 2014

2015

Einde fase 1 en verhuis 8 klassen en leraarslokaal afdeling centrum: 2 april 2015

2016

Einde fase 2 (fietsenberging, burelen sportteam, kleuterklas en snoezelklas)

Einde fase 3 en verhuis 10 klassen naar vernieuwde tienblok

Einde fase 4 renovatie refterblok met o.a. verhuis 3 klassen

Einde fase 5 renovatie kleuterklassen

Afbraak oudste gebouwen

2017

Einde fase 6 renovatie administratief gedeelte

2017

Einde fase 7 heraanleg speelplaats

2017

Definitieve oplevering bouwproject afdeling centrum: september 2017

 

Dhr. Adriaensen besluit zijn brochure met een citaat van het Gemeentebestuur aan de Minister, geschreven op 12 maart 1928:

“Het Gemeentebestuur van Rethy aanziet het als een zijner bijzonderste plichten van voor een goed onderwijs te zorgen.”

1.3. Raden

1.3.1        De schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:

1° de ouders;

2° het personeel;

3° de lokale gemeenschap

De werking staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

1.3.2      De ouderwerking

De nauwe samenwerking met de ouders wordt in de visietekst van de school expliciet benadrukt. Deze intentieverklaring vertaalt zich concreet in een samenwerking met het oudercomité. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op andere domeinen levert het oudercomité een flinke bijdrage aan de opvoeding en de begeleiding van onze kinderen.

Onze school heeft zowel in de afdeling aan de Peperstraat als in de vestigingsplaats te Schoonbroek een oudercomité.

De voorzitter van het Oudercomité te Retie is:

            Maryleen Theuer

            Pontfort 53 – 2470 Retie

            0475/27 81 73

De voorzitter van het Oudercomité te Schoonbroek is:

            Gert Leysen

            Middenakkers 21 – 2470 Retie

            014/55 28 94

            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO)

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

0473/72 54 19

1.3.3       De leerlingenraad

Momenteel is er geen leerlingenraad in onze school. Deze zal opgericht worden als ten minste 10% van de leerlingen vijfde en zesde leerjaar er om vragen.

1.3.4       De klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde klas of individuele leerling.

1.3.5       Sportraad (zie gemeentebestuur Retie: www.retie.be )

1.3.6       Jeugdraad (zie gemeentebestuur Retie: www.retie.be )

1.4. Partners

1.4.1       Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijsse­cre­ta­riaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

 • belangen behartigen;
 • pedagogisch begeleiden;
 • juridische dienstverlening verstrekken;
 • vorming en nascholing aanbieden;

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Piet Mariën

1.5. Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen

De doelen uit het pe­da­go­gisch project worden gecon­cretiseerd via het ge­bruik van de OVSG-leer­plan­nen.

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wiskunde;
 • wereldoriëntatie;
 • Frans;
 • leren leren;
 • sociale vaardigheden;
 • informatie- en communicatietechnologie;
 • ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

1.6. Taalscreening - taaltraject - taalbad

1.6.1. Taalscreening

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.

1.6.2. Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

1.6.3. Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

 

Hoofdstuk 2       Organisatorische afspraken

 • Afhalen en brengen van de kinderen     

Afdeling centrum

Ouders die hun kinderen met de auto brengen langs de achterkant van de school, parkeren op de parking van de sporthal of op de parking van de gemeente. De kinderen worden dan te voet tot aan de schoolpoort gebracht.

Afdeling Schoonbroek

De ingang van de school bevindt zich aan Schoolstraat 4. Kinderen worden tot aan de fietspoort of tot aan de hoofdingang gebracht.

Ouders die hun kinderen afhalen, wachten aan de schoolpoort tot na het belsignaal. Kinderen die worden afgehaald, mogen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten. Ouders die hun kinderen door andere personen laten afhalen, delen op voorhand aan de leerkracht mee wie het kind mag afhalen.

Beide GBR-afdelingen zijn tijdens de schooluren in principe steeds afgesloten. Ouders kunnen altijd aanbellen om binnen te geraken. Gelieve tijdens de schooluren en tijdens de studie niet op de speelplaats te blijven.

Afspraken voor fietsers

 • Elk jaar gaan duizenden kinderen voor de eerste keer met de fiets naar school. Telkens weer ondervinden zij en wij dat ons wegverkeer niet goed berekend is op kinderen. Meer aandacht voor zowel de kinderfiets als het fietsende kind, kan veel leed voorkomen. Zelfs met een goed onderhouden fiets blijft je kind een kind. Je moet dus als coach mee het verkeer in. Leer je kind hoe te remmen, wijs op de gevaarlijke punten, verken voor de grote drukte van het schooljaar samen de te volgen route,... Maak je kind bewust van zowel de plezierige kanten als van de risico’s van het fietsen.
 • Wij raden het gebruik van opvallende, reflecterende kledij en van een passende fietshelm sterk aan. Zorg natuurlijk ook voor een fiets op maat!
 • Kinderen zijn steeds verzekerd op weg van en naar de school op de meest veilige weg. Dat is dus niet noodzakelijk ook de kortste! Let er dus als ouder mee op dat uw kind die route ook gebruikt en na schooltijd steeds onmiddellijk naar huis rijdt.

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestem­ming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort.

Wanneer ouders hun kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school brengen of na het beëindigen van de het toezicht op school laten, valt dit volledig onder hun eigen verantwoordelijkheid. Er is mogelijkheid tot buitenschoolse kinderopvang (zie punt 2.3.2). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de directie.

 • Lesurenregeling

Elke schooldag begint stipt om 08 u 40. ’s Middags eindigen we om 11 u 55. De namiddag begint om 13 u 00. ’s Namiddags eindigen we om 15 u 20. Voor de lagere afdeling is er studie van 15 u 30 tot 16 u 00.

Zorg er als ouder mee voor dat uw kind tijdig op school is!

’s Morgens worden de kleuters aan de kleuterspeelplaats verwelkomd door een juf. De ouders nemen daar afscheid van hun kind. Op het einde van de klasdag mogen de ouders van de kleuters hun kind afhalen in de klas na het bel signaal.

Kinderen van de lagere afdeling gaan alleen naar de rijen. 

De directeur is voor de ouders beschikbaar elke morgen tot een half uur na de aanvang van de lessen. Gelieve voor andere momenten een afspraak te maken. Maak zo mogelijk ook een afspraak als u de leerkracht wil spreken. Er wordt van elke leerkracht verwacht dat hij/zij na het belsignaal naar de klasrij gaat.

2.3.       Toezicht en kinderopvang

 

2.3.1     Toezicht

Er is dagelijks bewaking voorzien op de speelplaats vanaf 08u20. Wanneer uw kind vroeger op de school aankomt, moet het naar de opvang gaan. ’s Avonds worden kinderen die om 15u30 nog op de speelplaats of in de klas zijn, door een leerkracht naar de naschoolse opvang gebracht.

2.3.2     Kinderopvang

Er is binnen de school opvang voorzien door het gemeentebestuur: elke morgen vanaf 07.00 u. en elke avond tot 17.30 u. en op woensdagmiddag tot 13.00 u. De prijs bedraagt €1,10 per begonnen halfuur.

Daarnaast is er door de gemeente opvang voorzien op woensdagnamiddag en tijdens de vakantieperiodes door de vzw Kikoen.

In het centrum wordt de opvang georganiseerd in de speelzaal langs de Peperstraat, in Schoonbroek in de polyvalente zaal. Het gemeentebestuur bezorgt maandelijks een overschrijvingsfomulier om de betalingen te regelen. Jaarlijks wordt er hiervoor een fiscaal attest afgevelerd.

2.4.      Ineten

De kleuters eten ’s middags in hun eigen klasje, de kinderen van de lagere school eten in de refter. Tijdens de middagpauze is er steeds bewaking door leerkrachten. De kinderen betalen maandelijks een remgeld (= kleine vergoeding voor gebruik en onderhoud van lokalen) aan de gemeente.

2.5.      Revalidatie tijdens de lesuren

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, het CLB of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleerkracht, de taakleerkracht en de vertegenwoordiger van het CLB geeft advies over deze aanvraag.
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. De tussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.

De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lesuren mogelijk is, alsook het maximaal aantal uren.

Met revalidatie worden bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn.

In afwachting van een nieuw besluit van de regering, blijft de huidige reglementering terzake gelden.

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen onder bepaalde voorwaarden. Inhoudelijk onderscheiden we in het gewoon basisonderwijs twee situaties waarin de directeur van de school een beslissing kan nemen over het toestaan van een afwezigheid van een leerling omwille van revalidatie tijdens de lestijden uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn. “Bij de wet gemachtigd zijn" is een algemene omschrijving om aan te geven dat de schoolexterne hulpverleners hun therapeutische taak uitvoeren binnen een door de wet geregelde context; dit kan een hulpverleningsinstantie zijn (zoals een revalidatiecentrum bijvoorbeeld) of op basis van het statuut van zelfstandig therapeut (logopedist, kinesitherapeut ...). De schoolexterne hulpverleners moeten kunnen legitimeren dat zij hun beroep uitoefenen op een reglementaire basis. Omdat de beroepscontexten sterk kunnen verschillen zullen ook diverse reglementaire kaders in het geding zijn.

Het schoolbestuur moet volledig onafhankelijk zijn van de behandelende persoon of van zijn bestuur.

 1. a) de afwezigheid in het gewoon onderwijs omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, die niet behoren tot situaties die vallen onder b) , en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

2) een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

3) een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is;

4) een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden;

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

 1. b) de afwezigheid in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.

Met een officiële diagnose bedoelen we een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling met gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden.

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat:

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

2) een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Deze omschrijving is conform de adviezen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur;

3) een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

4) een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3);

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

2.6.       Schoolverzekering

Verzekeringsinstelling :

            Ethias

            Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

011/29 21 11

Alle leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen met lichamelijk letsel. Brillen worden vergoed : montuur tot 25€ / glazen volledig. Kledij, fietsen, boekentassen, ... zijn niet verzekerd. De leerlingen zijn verzekerd op de school, tijdens schoolreizen, wandelingen, uitstappen en op de meest veilige weg van en naar de school.
Bij ongeval op de school bezoekt de school in eerste instantie de huisdokter of de dichtstbijzijnde dokter bij de school. De ouders worden dadelijk op de hoogte gebracht en de nodige formulieren worden ingevuld.
Als het ongeval op de weg van of naar de school gebeurt, of indien de ouders
’s avonds een dokter willen raadplegen, moet de school verwittigd worden. De nodige documenten moeten op de school worden opgehaald. Onder de schooluren belt u best naar 014/377555, na de schooluren naar 0476/564074 (directeur).

Met de doktersbriefjes ga je naar uw ziekenfonds. Het attest van terugbetaling dat je daar ontvangt bezorg je eveneens aan de school. Dit attest wordt dan, samen met eventuele rekeningen van de apotheek, door ons naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd.

Voor meer info kan u steeds op het secretariaat terecht.

2.7.   Schooltoeslag

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket.

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober). 

Leeftijd

Bedrag

3 - 5 jaar

Gemiddeld 103,70 euro/jaar

6 - 12 jaar

Gemiddeld 194 euro/jaar

 

Meer informatie :

     https://www.groeipakket.be/

2.8.     Uiterlijk voorkomen

Zie ‘Leefregels voor leerlingen’ (punt 2.13)

2.9.     Afspraken zwemmen

Om de twee weken krijgen de kinderen van de eerste en tweede graad zwemonderricht in het zwembad van Arendonk, telkens op vrijdagvoormiddag.

De 5-jarige kleuters (derde kleuterklas) krijgen 4 keer per jaar watergewenning.

De kinderen van de derde graad zwemmen één keer per maand.

Voorzie voor de zwembeurt: zwemzak, badpak of zwembroek, 2 handdoeken en kam. Voorzie alles duidelijk van naam!

Om hygiënische redenen moeten lange haren samengebonden zijn en mag er geen ondergoed gedragen worden onder de zwemkledij.

Koek en/of drankjes zijn niet toegelaten in kleedkamers of bus!

Uurroosters en data worden vermeld in de infobrochure-kort.

2.10.    Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …).

Zie ook:  ‘Leefregels voor leerlingen’ (punt 2.13)

2.11.    Verkeer en veiligheid

Aan verkeersveiligheid wordt gewerkt op verschillende manieren:

 • Alle leerkrachten volgen verplicht de opleiding tot gemachtigd opzichter bij de lokale politie. Dit is nodig om
  • aan de Provinciebaan - Hovestraat (afdeling Schoonbroek)
  • aan de Kerkhofstraat (afdeling Retie-centrum)
  • aan de Peperstraat (afdeling Retie-centrum)
  • met de kinderen van de klas veilig op uitstap te gaan in Retie,
  • de kinderen ’s morgens en ’s avonds veilig op weg naar huis te helpen
 • Op schoolniveau wordt jaarlijks deelgenomen aan de actie ‘Sam de verkeersslang’. Hierbij worden kinderen en ouders gesensibiliseerd om op een veilige manier naar school te komen.
 • De school stelt voor alle kinderen fluo-vestjes beschikbaar en moedigt het gebruik ervan aan.
 • In samenwerking met de lokale politie wordt jaarlijks een fietsencontrole gehouden.
 • De school behaalde het eerste deellabel ‘10op10’ voor aandacht voor verkeer.
 • In de onthaalbrochure voor nieuwe leerkrachten wordt aandacht besteed aan veiligheid.
 • In de leefregels voor leerlingen wordt veiligheid onder de aandacht gebracht (zie punt 2.12).

Uw kind wordt overgezet door gemachtigde opzichters of leerkrachten op de volgende plaatsen, ’s morgens en ’s avonds: zebrapad Peperstraat, kruispunt Kerkhofstraat, Provinciebaan en Hovestraat.

Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, worden door de ouders begeleid.

2.12.     Verjaardagen

Zie ‘Leefregels voor leerlingen’ (punt 2.13 hieronder)

2.13.   Leefregels voor leerlingen

Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij onze visietekst hebben we daarom met heel het team schooleigen leefregels samengesteld.

Als uitgangspunt nemen we een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten vertrouwd gemaakt worden met regels, op hun niveau en vanuit een positief opvoedende houding.
Alle leerlingen van de lagere afdeling ontvangen bij het begin van het schooljaar een boekje met onze afgesproken leefregels. In de klas wordt bewust rond de leefregels gewerkt en dit van de kleuters tot het zesde leerjaar. Samen kunnen we zorgen voor een gezond en positief leer- en leefklimaat op school. Wij hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en meewerken aan de realisatie ervan.

Ik en mijn houding

Ik heb respect voor anderen.

Ik ben zorgzaam voor mijn kleding en voor die van mijn medeleerlingen.

Ik draag geen hoofddeksel tijdens de lessen.

We geven al ons materiaal een vaste plaats: onze jassen, mutsen en sjaals, de boekentassen, onze brooddozen, onze turnzakken,...

Ik vecht niet en maak geen ruzie.

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.

Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

Ik help mee om van mijn klasgroep een echte vriendengroep te maken.

Bij ruzie wil ik zelf de stap zetten om terug vrienden te worden.

Als ik de ruzie niet zelf kan oplossen, stap ik naar de leerkracht op de speelplaats of praat ik de ruzie uit samen met de leerkracht in de klas.

Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.

Ik speel sportief: meedoen en plezier beleven is belangrijker dan winnen.

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af.

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of  de toezichter.

Als ik in de voor- of nabewaking blijf, ga ik recht naar het lokaal van de bewaking.

Ik ben voor het belsignaal ’s morgens en ’s middags op de school.

Wanneer ik omwille van ziekte binnen moet blijven, breng ik een briefje van thuis mee waarop staat voor hoeveel dagen.

Ik stap rustig op trappen en in gangen en ik laat volwassenen voor gaan.

Na het beëindigen van de lessen zijn de lokalen en de speelplaats verboden terrein.

Bij het begin van het schooljaar maakt de leerkracht samen met mij en mijn medeleerlingen duidelijke klasafspraken en ik doe mijn best om me aan die afspraken te houden.

Ik help mee om de refter netjes te houden: al het afval gaat in de bakjes.

Ik heb respect voor het eten dat ik meekreeg van thuis en voor dat van mijn medeleerlingen. Met voedsel wordt nooit gespeeld of geknoeid.

Mijn boterhammen breng ik best mee in een brooddoos. Als ik drinken van thuis meebreng, gebruik ik hiervoor een drinkbus.

Ik, gezondheid en hygiëne

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

Ik hou de toiletten netjes.

Ik heb altijd een nette zakdoek bij me.

Op school wordt niet gesnoept. Gezonde tussendoortjes kunnen wel: fruit of groente, een droge koek,... Kauwgom, lolly’s, snoepzakjes, chips,... zijn verboden op de school.

In de klas wordt enkel water gedronken. Als ik wil drinken tijdens de speeltijden, kan ik water drinken aan de drinkfonteintjes. Ik kan van thuis ook een gezonde drank meebrengen.

Elke woensdag is het fruitdag: we brengen alleen fruit, groente of droge noten/vruchten mee als tussendoortje.

Ik en zorg voor het milieu

Ik zorg mee voor een nette school.

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

Ik draag mee zorg voor een proper milieu door zo weinig mogelijk afval te veroorzaken.

Ik veeg mijn voeten bij het binnenkomen en sluit steeds de deuren.

Ik draag zorg voor de bloemen en de planten

Ik en mijn taalgebruik

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.

De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met "meneer/mevrouw de directeur".

Ik spreek de andere kinderen aan met hun juiste voornaam.

Ik gebruik ‘dank je wel’ en ‘alstublieft’ telkens dat past.

Ik en huiswerk

Ik noteer mijn taken en lessen in mijn agenda op de afgesproken plaats en in de afgesproken kleur.

Mijn ouder(s) kijken mijn agenda na en handtekenen dagelijks (eerste graad) of wekelijks.

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgen­de wijze:

-           door een nota van mijn ouders in mijn agenda;

-           door een briefje van mijn ouders.

Ik maak mijn huiswerk netjes en studeer de lessen grondig in tegen het afgesproken tijdstip.

Toetsen noteer ik tijdig. Vanaf het vierde leerjaar zorgt mijn leerkracht voor een échte toetsenplanning voor een langere periode.

Ik leer samen met mijn leerkracht mijn agenda écht te gebruiken om mijn thuiswerk goed te plannen en te organiseren.

Mama of papa kunnen meehelpen bij het controleren van de geleerde lessen.

Ik en mijn materiaal

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

Al mijn kledingstukken zijn duidelijk van naam voorzien. Zo komen alle verloren voorwerpen onmiddellijk op de juiste plaats terecht.

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwem­men en de turnles.

Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleerkracht.

Ik draag zorg voor mijn klaslokaal, mijn school. Ik ben voorzichtig met al het materiaal dat ik op school mag en kan gebruiken.

Bij het begin van het schooljaar krijg ik heel wat materiaal om in de klas te gebruiken. Ik draag er het ganse schooljaar zorg voor.

Ik mag goede handboeken gebruiken in de klas en thuis. Deze boeken kosten veel geld. Ik draag er dan ook extra zorg voor.

Ik neem best geen waardevolle voorwerpen mee naar school.

Ik breng enkel speelgoed mee naar school na afspraak met de leerkracht. Springtouwen, knikkers, kwartetten kunnen wel. GSM’s of smartphones gebruiken mag niet.

Ik en spelen

Ik speel sportief en sluit niemand uit.

Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.

Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. Bij het tweede belsignaal zwijg ik.

Bij regenweer of als het nat is, speel ik niet in zandbak of speeltuin.

De speeltuigen worden niet gebruikt bij regenweer en als ze nog nat zijn.

De fietsenrekken en de toiletten zijn geen speelplaatsen.

Tijdens de speeltijden komen we niet in de gangen of klassen.

Bij droog weer kunnen we in de Peperstraat ook op het grasveld achter de school spelen of sporten. Op maandag en donderdag de leerjaren 1, 3 en 5, op dinsdag en vrijdag de leerjaren 2, 4 en 6. Bij regenweer spelen deze leerjaren in de sporthal.

Ik en de sportlessen

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.

Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.

Ik neem sportief deel aan de verschillende sportactiviteiten.

Mijn turnmateriaal krijgt een vaste plaats in mijn turnzakje en in mijn opberghokje.

Als ik om één of andere reden niet kan deelnemen aan de turn- of zwemlessen, breng ik een briefje van mijn ouders of van de dokter mee.

Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

Ik en mijn verjaardag

Mijn verjaardag wordt niet vergeten in de klas.

Ik breng geen snoep of attenties mee voor mijn klasgenoten of de leerkracht. Jarige kleuters mogen wel trakteren met een kleine versnapering.

In het eerste tot en met het derde leerjaar (de tweede graad in Schoonbroek) worden verjaardagen op het einde van de maand gevierd met een feestje, een hapje en een drankje in de klas. Mijn ouders maken dan iets klaar in overleg met de juf of de meester.

Ik en toezicht

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter of directie.

's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de opvang.

De bewaking start ’s morgens om 08.20 u. Ik ben niet vroeger op de school aanwezig.

Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. Na het tweede belsignaal zwijg ik.

Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute en draag zo veel mogelijk een helm en fluovestje.

Ik respecteer de verkeersreglementen.

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.

Ik zorg ervoor dat mijn fiets tech­nisch in orde is.

Ik fiets nooit op de speelplaats en zet mijn fiets netjes in het fietsenrek.

Als een leerkracht of gemachtigd opzichter mij begeleidt of overzet, volg ik stipt zijn of haar aanwijzingen op.

Bij het verlaten of binnenkomen van de school kijk ik goed uit. Wanneer ik met de fiets ben, wacht ik rustig mijn beurt af om verder te rijden.

Wanneer ik met de auto ban kan ik in- of uitstappen in de kiss & ride zone aan de poort. Ouders mogen hier enkel stilstaan en niet parkeren.

De parkeerzone rond de “kiss & ride” is voorbehouden voor de leerkrachten. Ouders parkeren op de voor hun voorzien parking.

Wanneer ik de schoolbus gebruik:

-           ga ik direct na het opstappen zitten;

-           pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen;

-           bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken.

 

Ik en veiligheid

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgan­gen. Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.

Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn.

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.

Ik raak geen onderhoudsproducten aan.

Als ik geneesmiddelen moet innemen, kan dit uitsluitend mits toestemming van de directie. Mijn ouders maken dan concrete afspraken met de directie.

Overal in de school vind ik pictogrammen en plannetjes die verwijzen naar nooduitgangen en vluchtwegen.

Ik neem met de juf of meester regelmatig deel aan een evacuatieoefening.

Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

Ik vertel:

-           waar het ongeval gebeurd is;

-           wat er gebeurd is;

-           wie erbij betrokken is.

 

Wat te doen bij brand ?

Als ik brand opmerk, verwittig ik ogenblikkelijk een volwassene.

Bij brandmelding hoor ik de alarmsirene.

Bij het horen van de sirene verlaat ik onmiddellijk de lokalen, zonder lopen. Ik volg de richtlijnen van de leerkrachten op.

Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten.

Ik laat al mijn materiaal, boekentas, jas,...achter. Ik loop nooit terug naar binnen.

Ik verzamel mee op de aangeduide en ingeoefende plaats.

Ik zorg er mee voor dat alle uitgangen vrij blijven.

Wat als ik de afspraken niet na­leef ?

Ik krijg een mondelinge opmerking.

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.

Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.

Ik word naar de directeur gestuurd.

De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

 

Wat als de leerkracht zich vergist?

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvol­gende speel­tijd.

Als ik vind dat ik echt oneerlijk ben behandeld, kan ik de directeur of de vertrouwensleerkracht vragen om naar mijn zienswijze te luisteren. Zij zullen dat altijd doen. Zij zullen zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen.

Vertrouwensleerkracht

Als er echt erge dingen gebeuren of als ik echt problemen heb die ik tegen niemand durf vertellen of waarvan ik niet weet wat ik er mee moet doen, kan ik steeds terecht bij de vertrouwensleerkracht. Voor onze school aan de Peperstraat is dat juffrouw Ann Caers, voor onze school te Schoonbroek is dat juffrouw Heidi Van Wuytswinkel.
Bij hen kan ik altijd terecht, zij zullen steeds naar mij luisteren.
Zij zullen mij altijd helpen, als dat nodig is met de hulp van andere mensen.

Hoofdstuk 3         Schoolverandering

 • De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.
 • De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.
 • Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

 • Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.
 • Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.
 • Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.
 • Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een verslag beschikken.

Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 • In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.
 • Concrete afspraken 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

-           bij de inschrijving van de leerlingen;

-           bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

-           bij orde- en tuchtmaatregelen;

-           bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);

-           bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

 • Oudercontacten

Georganiseerde oudercontacten

Om lange wachttijden te voorkomen, vragen wij aan de ouders om de tijd van 10 à 15 minuten per gesprek te respecteren. De leerkracht zal met u een andere afspraak maken indien een langer gesprek nodig is.
In het begin van het schooljaar worden alle ouders samen uitgenodigd in de klas van hun kind of in de refter. De klastitularissen geven dan een overzicht van de leerinhouden, werkvormen, regels en afspraken die het komende schooljaar behandeld zullen worden.
Op het einde van het eerste trimester worden alle ouders van de lagere afdeling uitgenodigd om een bespreking te hebben over hun kind. Het gaat dan niet enkel om de leerprestaties maar ook over het sociaal functioneren in de school. Wij dringen er op aan dat zoveel mogelijk ouders van deze contacten gebruik maken.
Na  elke toetsenperiode krijgt u de kans om de toetsen of eventuele problemen of vragen in de klas te bespreken. Dit is vrijblijvend en u hoeft zich niet verplicht te voelen om te komen. Daarom doet de klastitularis een briefje bij het rapport met de melding of hij/zij het nodig vindt dat u langskomt.

Bijzondere oudercontacten

Voor de kleuters en hun ouders is er een kennismakingsmoment elke laatste woensdag voor een nieuwe instapdatum. Bij de inschrijving nemen we ook graag de tijd om de ouders rond te leiden en uitleg te geven over de werking van onze school.

Einde augustus worden ouders, kleuters en kinderen van het eerste leerjaar uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe juf of meester en de nieuwe klaslokalen.

In het midden van het schooljaar is er een oudercontact voor de ouders van de kleuters.

Losse oudercontacten

Het dagelijks contactmiddel tussen de school en de ouders is de schoolagenda van de leerlingen. De infobladen en de nieuwsbrieven die regelmatig worden meegegeven, zijn een tweede contactmiddel tussen school en ouders. Bij vragen, problemen,... kan u steeds met de leerkracht of de directie contact opnemen om een afspraak te maken. Blijf niet zitten met vragen of problemen maar neem tijdig contact op met de school. Een goede samenwerking en duidelijke informatie zijn zaken die wij als school sterk benadrukken. Voor onvoorziene en dringende gevallen kan men altijd telefonisch contact opnemen met de leerkrachten of de directie, ook buiten de klasuren. Maak echter geen misbruik van deze gelegenheden.

 • Ouders en leefregels

Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement en de infobrochure opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

Bij onenigheid tussen leraren en ouders, nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur via de schepen van onderwijs.

We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. Zo vinden wij o.a. volgende zaken belangrijk:

 • Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken wij Algemeen Nederlands. Enkel tegen anderstalige nieuwkomers kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt.
 • Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing is in principe niet toegestaan.
 • Er wordt geturnd in turnkledij van de school: witte gymschoenen, een short of bermuda en een T-shirt met logo van de school.
 • Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerief worden gratis ter beschikking gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.
 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen. Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht op het secretariaat om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.
 • De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste route van thuis naar school en omgekeerd. De ouders zorgen er voor dat de kinderen die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het is belangrijk dat de ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.
 • Ouders die hun kinderen met de auto brengen langs de achterkant van de school in afdeling centrum, parkeren op de parking van de sporthal of op de parking van de gemeente. De kinderen worden dan te voet tot aan de schoolpoort gebracht.
 • Beide GBR-afdelingen zijn tijdens de schooluren in principe steeds afgesloten. Ouders kunnen altijd aanbellen om binnen te geraken. Gelieve tijdens de schooluren en tijdens de studie niet op de speelplaats te blijven.

Hoofdstuk 5       Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

 • Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:
 1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
 2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzefor­mulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.

Hoofdstuk 6 Zorg op school

 • Kinderen hebben allen een verschillende startsituatie, hetzij door hun aanleg, hetzij door de omgeving waarbinnen ze opgroeien, hetzij… Om hier zo goed mogelijk op in te spelen en ieder kind een zo vlotte en aangenaam mogelijke schoolloopbaan te laten doorlopen wordt een eigen visie op zorgbeleid uitgeschreven door het team. Het zorgbeleid is immers een ploegsport en geen éénmansgebeuren. Dit betekent dat iedereen binnen het zorgbeleid bepaalde verantwoordelijkheden heeft.
 • Om tot een goed functionerend zorgbeleid te komen is het van groot belang dat iedereen ook zijn verantwoordelijkheden kent en neemt. Vandaar dat wij voor onze school dit schoolspecifieke zorgbeleid duidelijk omschrijven. Binnen ons zorgbeleid spelen de klasleerkracht, directie, het CLB en de zorgcoördinator hun eigen rol.
 • Ons zorgbeleid is opgebouwd rond het zorgcontinuüm waarbinnen wij 4 vormen van zorg onderscheiden : Goede preventieve basiszorg = Fase 0, Verhoogde zorg = Fase 1, Uitbreiding van de zorg = Fase 2, Individueel aangepast curriculum = Fase 3
 • Fase 0: Goede preventieve basiszorg
 • Onder goede preventieve basiszorg verstaan we die zaken die behoren tot de dagdagelijkse werking van het school -en klasleven. Deze vormen van zorg dragen in grote mate bij tot het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
 • Wat verstaan we onder goede preventieve basiszorg?:Werken aan preventie en differentiatie, zorgen voor een krachtige leeromgeving, het kiezen van verantwoorde methodes, zorgen voor een positief klas – en schoolklimaat, samenwerking en overleg binnen het team (creëren van openheid), leerlingvolgsysteem, ouders betrekken als volwaardige partner,…

Fase 1: Verhoogde zorg

Wanneer de leerkracht door observatie of op basis van toetsen een bezorgdheid heeft naar het sociaal – emotioneel functioneren of naar het schoolse functioneren van een bepaalde leerling, kom je in de zone van de verhoogde zorg. Aan de hand van deze toetsresultaten of observaties gaat men een verdere analyse maken van het probleem en dit via extra zorg trachten op te lossen.

In deze fase van zorg zullen de zorgcoördinatoren leerkrachtgericht ondersteunen.

Wat verstaan we onder verhoogde zorg?: aanpassen van de instructie, aanpak, leermiddelen, differentiatie naar leerinhouden, uitbreiden van de leertijd, structureren van de leerstof, opzetten van een beloningssysteem, gesprekken met de leerling, aangepast huiswerk,…

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

Wanneer een probleem van een leerling de draagkracht van de leerkracht overschrijdt, zal er gezocht worden naar een meer specifieke vorm van zorg in samenwerking met de zorgcoördinator en het CLB.

Wat verstaan wij onder uitbreiding van de zorg? Curriculumdifferentiatie, GON – begeleiding, …

Fase 3: Individueel aangepast curriculum

Indien de maatregelen die genomen werden tijdens fase 2 toch nog onvoldoende blijken, kan door het CLB een verslag worden opgesteld waarmee de leerling inschrijvingsrecht heeft in het buitengewoon onderwijs. Onder bepaalde voorwaarden kan men hiermee ook inschrijven in het gewoon onderwijs. In beide gevallen zal de leerling een individueel aangepast curriculum krijgen.

Als school opteren wij voor een zorgteam waarin gedeelde verantwoordelijkheden zullen genomen worden. Deze verantwoordelijkheden en taken  worden verder in het  zorgbeleidsplan uitgediept.

De samenstelling van het zorgteam:
*De directie
*CLB en externen
*De zorgcoördinator(en)
*De zorgleerkracht(en)
*Het team

De taakomschrijving van de leden van het zorgteam:

 1. De directie:
 • Ontwikkeling van beleid t.a.v. zorg en sturing van de uitvoering hiervan.
  · Communicatie met zorgcoördinator/zorgteam en verantwoordelijkheid besluitvorming. 
 • Bewaking van de planning en rapportage aan de geledingen. 
  · Stelt eventuele budgetten beschikbaar. 
  · Agenderen van evaluatie en bijstellingsmomenten.
  · Scholingsaanbod coördineren. 
  2. CLB en externen:
  Zie samenwerkingsovereenkomst
 1. De zorgcoördinator:
  De zorgcoördinator speelt een belangrijke rol in de organisatie van het zorgbeleid op de drie niveaus.
  De ondersteuning van de zorgcoördinator zal voornamelijk uit volgende taken bestaan.
  *Consultatief overleg over de begeleiding van leerlingen.
  *Begeleiden bij het uitvoeren van coördinerende taken.
  *Hulp bij de organisatie van zorgverbreding op de school.
  *Hulp bij het coachen van leerkrachten.
  *Evaluatie over de voortgang van leerlingen die onderzocht zijn.
  *Verbeteren en uitbreiden van de overlegcultuur.
  *Bespreken van de gegevens uit het LVS
  *Beperkte remediëringssessies i.v.m. rekenen, taal en spelling gelinkt aan de klasdidactiek.
  *Actueel houden van de orthotheek.
 2. De zorgleerkracht:
  De zorgleerkracht is er o.a. voor kinderen die een achterstand vertonen ten gevolge van toevallige omstandigheden:
  *Langdurige ziekte
  *Familiale omstandigheden
  *Verhuizing tijdens het schooljaar
  *Andere

Maar ook voor kinderen die een achterstand vertonen ten gevolge van:
*Gebrek aan schoolrijpheid
*Een trager ontwikkelende intelligentie
*Leermoeilijkheden
*Andere

De ondersteuning door de zorgleerkracht kan zowel klasextern als klasintern  georganiseerd worden. Dit wordt door de zorgcoördinator i.s.m. het zorgteam op het wekelijks zorgoverleg bepaald.

 • Het team:
  In onze school gaan wij er vanuit dat de leerkracht in de eerste plaats de verantwoordelijkheid blijft dragen voor zijn leerlingengroep. Daarom wordt van de klasleerkracht verwacht dat zij/hij beschikt over de basisvaardigheden om te signaleren, te diagnosticeren en te begeleiden.
  Wanneer leerkrachten vragen hebben bij het oplossen van diverse problemen kunnen zij steeds beroep doen op de leden van het zorgteam.

 

 • Hoofdstuk 7 CLB

Vrij CLB Kempen begeleidt in het arrondissement Turnhout vrije, gemeentelijke en stedelijke scholen

in het basisonderwijs en het secundair onderwijs,

gewoon en buitengewoon onderwijs.

We begeleiden ook centra voor deeltijds leren.

Openingsuren

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Elke donderdag tot 17.30 uur.  Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw school ook (telefonisch) een afspraak maken voor andere gespreksuren. Je vindt hun naam terug op onze website, bij contactgegevens van de vestigingen.

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerst- en paasvakantie).

Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (clbchat.be)

Maandag ,dinsdag ,donderdag (17u-21u);  woensdag (14u-21)u

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kunt naar het CLB...

·         als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

·         als je kind moeite heeft met leren;

·         voor studie- en beroepskeuzehulp;

·         als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ;

·         als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;

·         met vragen rond inentingen.

Je kind moet naar het CLB...

·         op medisch onderzoek;

·         als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);

·         voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

·         om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

·         bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.

De maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht.

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft.  De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken.

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar.

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Op onderzoek: het medisch consult in het schooljaar 2019-2020

·       1ste kleuterklas

3-4 jaar

·       1ste lagere school

6-7 jaar

·       4de lagere school

9-10 jaar

·       6de lagere school

11-12 jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op dezelfde leeftijden.  Dit schooljaar worden de leerlingen 2de kleuterklas enkel onderzocht op uitdrukkelijke vraag van de ouders.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen 

 

 

Welke inentingen kan je krijgen?

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven.

1ste lagere school

6-7 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep),

Tetanus (Klem), Kinkhoest

5de lagere school

10-11 jaar

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

1ste secundair

12-13 jaar

Baarmoederhalskanker 2x

3de secundair

14-15 jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school.
 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.  Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

 • Hoofdstuk 8 Ondersteuningsnetwerk
 • De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk ‘Netwerk Ondersteuners Antwerpen’ (‘NOA’).
 • Contactgegevens : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de
 • ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinatoren.

Hoofdstuk 9       Toedienen van medicijnen 

9.1.      De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

9.2.      De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

9.2.1. die is voorgeschreven door een arts én:

9.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

De ouders bezorgen de school:

 • de naam van het kind;
 • de datum;
 • de naam van het medicament;
 • de dosering;
 • de wijze van bewaren;
 • de wijze van toediening;
 • de frequentie;
 • de duur van de behandeling.

9.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

Hoofdstuk 10       Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.

Hoofdstuk 11     Jaarkalender

Voor meer informatie en concrete data verwijzen we naar de website: www.gbretie.be. Na registratie op de website ontvangen de ouders ook alle informatie via mail.

 • Het schooljaar begint in principe altijd op 1 september of op de eerste werkdag van september.
 • In de maand september houden alle kleuterklassen en leerjaren van de lagere afdeling een informatievergadering voor de ouders. Op deze avond worden de leerinhouden toegelicht en worden alle praktische afspraken voor het schooljaar besproken.
 • In september gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op zeeklassen. Deze zeeklassen duren van maandag tot vrijdag en gaan begin september door. De activiteit wordt uitvoerig aan de ouders voorgesteld op de informatievergadering.
 • Naast de zeeklassen wordt er jaarlijks nog gewerkt aan enkele projecten. Die projecten kunnen georganiseerd worden per graad, per leerjaar, graad- of leerjaaroverschrijdend of voor de ganse school. Enkele voorbeelden: het schoolfeest, sinterklaas, de jeugdboekenweek, het waterproject van de vijfde leerjaren,...
 • In een schooljaar zijn er vier toetsenperiodes. Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen een toetsenplanning. Zowel de toetsen als het dagelijks werk worden gequoteerd. Naast de cognitieve aspecten is er ook aandacht voor sociale vaardigheden en attitudes.
 • De rapporten en de toetsen worden mee naar huis gegeven ter ondertekening. Na elke toetsenperiode krijgen de ouders de kans om de resultaten van hun kind te bespreken met de leerkracht. In december is er een algemene ouderavond waarop alle ouders worden verwacht.
 • De lijst met vakanties en de vrije dagen wordt vermeld in de infobrochure-kort die elk gezin bij het begin van het schooljaar ontvangt.
 • Op de speelplaats en op het grasveld is er een ruim en gevarieerd aanbod van spel- en sportactiviteiten. Tijdens de middagpauze worden er ‘middagsportcompetities’ georganiseerd en begeleid door de leerkrachten. Jaarlijks worden een winter- en een zomersportdag georganiseerd.
 • Onze school heeft een heel ruim aanbod op het vlak van bewegingsopvoeding: kleuterturnen, de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen en de middagsportactiviteiten.
 • Elke leerling van de lagere afdeling krijgt wekelijks 75 of 100 minuten lichamelijke opvoeding. De leerlingen van het centrum turnen in de sporthal, de leerlingen van Schoonbroek in de sportzaal aan de school. Als turnkledij gebruiken wij een T-shirt met logo van de school, een blauwe short voor de jongens of een blauwe bermuda voor de meisjes en witte turnpantoffels.
  T-shirt, short en bermuda worden te koop aangeboden in de school, bij voorkeur bij het begin van het schooljaar. De turnkledij wordt bewaard in een turnzak. Bij elke vakantieperiode wordt de turnkledij mee naar huis genomen voor een wasbeurt.
 • Om de twee weken krijgen de kinderen zwemonderricht in het zwembad van Arendonk. De 5-jarige kleuters krijgen watergewenning. Onder leiding van de turnleerkracht, de badmeesters en de leerkrachten krijgt uw kind, in aangepaste niveaugroepen de nodige oefeningen en training. Het doel is dat alle kinderen van onze school kunnen zwemmen voor ze de school verlaten. Zorg bij elke zwembeurt voor: zwemzak, badpak of zwembroek, 2 handdoeken, kam of borstel, ondergoed. Voorzie alles duidelijk van naam.
  De kinderen die een zwembrevet hebben behaald, krijgen van de school een badmuts met opvallende kleuren. Dit vergemakkelijkt voor ons het overzicht in het grote zwembad. Enkel de kinderen met een badmuts van de school mogen spelen in het diepe gedeelte van het zwembad.
  Ouders van kleuters en van de leerlingen van de eerste leerjaren mogen hun kinderen helpen bij het omkleden. De kinderen mogen niet in de cafetaria komen. Het is ook niet toegelaten een koek of drankje te gebruiken in de kleedkamers of in de autobus. We zwemmen steeds op vrijdagvoormiddag. Een uurregeling wordt u bij het begin van het schooljaar bezorgd. Gezien het belang van een degelijke bewegingsopvoeding moeten alle leerlingen deelnemen aan het zwemmen. Enkel om dwingende, medische redenen kan hiervan afgeweken worden. Een briefje van de ouders of de dokter is dan noodzakelijk.
 • Tijdens het schooljaar worden tal van sportieve activiteiten georganiseerd tijdens de middagpauze. We hebben het geluk dat we kunnen beschikken over voldoende ruimte in en rond de school. Gedurende gans het schooljaar worden er sportieve activiteiten en “competities” georganiseerd, zowel binnen als buiten.
 • Vrijstellling van de lessen lichamelijke opvoeding en/of zwemmen kan bekomen worden door een briefje van de dokter (voor langere periodes) of een briefje van de ouders (éénmalig).
 • De school werkt samen met het Vrije CLB van Mol. Orthopedagoge Evelien Hermans is de contactpersoon voor onze school. Er kan steeds een afspraak met het CLB gemaakt worden, bij voorkeur via de school. Het telefoonnummer van het CLB is 014/337620.
 • In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek kunnen de kinderen op regelmatige basis nieuwe boekenpakketten afhalen per klas. Zo krijgen zij ruime leeskansen en is de klasbibliotheek steeds aangepast en uitdagend. Wij hopen dat dit het leesplezier mee zal stimuleren. De leerlingen van het zesde leerjaar leren ook het documentatiecentrum van de bibliotheek gebruiken.
 • Vanaf de jongste kleuters doen wij in de school aan milieu-opvoeding. Concreet uit zich dat in het selectief verzamelen van afval, het inzamelen van batterijen en inktpatronen. In de lessen milieu wordt vooral gepoogd een milieuvriendelijke, bewuste attitude op te bouwen bij de leerlingen.
 • In alle klassen van de school, ook in de kleuterklassen, zijn computers aanwezig. Er wordt sterk geïnvesteerd in ICT. De kinderen leren de computer gebruiken bij differentiatie en inoefening van de leerstof, bij het uitwerken van projecten en het opzoeken van informatie.
 • Elk leerjaar richt per schooljaar verschillende twee crea-dagen in. Er wordt bij voorkeur klas- en leerjaaroverschrijdend gewerkt. Er kan hulp gevraagd worden aan de ouders.
 • In de loop van een schooljaar gaan er verschillende feesten door op de school. De nodige informatie wordt steeds tijdig aan de ouders bezorgd. Regelmatig wordt aan ouders gevraagd om te komen helpen bij de feesten.
 • Omdat onderwijs niet alleen op de school gebeurt, maken de klassen regelmatig uitstappen. Voor deze uitstappen wordt steeds de toelating van de ouders gevraagd. Jaarlijks wordt er ook een schoolreis georganiseerd per leerjaar.
 • Er wordt naar gestreefd om voor alle kinderen twee theatervoorstellingen per schooljaar te bezoeken. Toneelgezelschappen kunnen worden uitgenodigd naar de school of de leerjaren bezoeken zelf een theater of schouwburg.